Úvod > O nás > Zprávy z redakce > Personalistika v kabátě novém i klasickém

Personalistika v kabátě novém i klasickém

20. 06. 2016

Jaké jsou nejvýraznější trendy v oblasti řízení lidských zdrojů v roce 2016

Měsíc před prázdninami vyšla v nakladatelství Management Press monografie předních pedagogů Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě: Doc. Ing. Petry Horváthové, Ph.D., Prof. PhDr. Jiřího Bláhy, CSc., a Ing. Andrey Čopíkové, Ph.D., s názvem Řízení lidských zdrojů. Nové trendy . Při příležitosti vydání knihy jsme požádali autorský tým o krátký rozhovor.
Vaše monografie, či chcete-li učebnice, Řízení lidských zdrojů nese příznačný podnázev „Nové trendy“, který mnohé slibuje. Můžete několika větami čtenářům vysvětlit – než vaši knihu vezmou do rukou -, v čem tyto „nové trendy“ spočívají?
Kniha určitě upoutá pěknou titulní stránkou – to však není nápad autorů knihy, ale redakce. Po prohlédnutí obsahu monografie čtenáři zjistí, že se nejedná o klasickou učebnici řízení lidských zdrojů, ale že je v ní řada přístupů, trendů, pro které je společný důraz na rozvoj zaměstnanců, na zvýšení efektivity práce s lidmi v organizaci a na budování značky úspěšného a fair play zaměstnavatele. Naše monografie má v názvu Nové trendy, musíme však připustit, že ne všechna témata v ní jsou zcela novým trendem v oblasti řízení lidských zdrojů. Mnohé z nich jsou lidem v praxi alespoň částečně známá, ale bohužel nedoceňována. Rovněž i v odborných publikacích zaměřených na oblast řízení lidských zdrojů jsou námi vybraná témata opomíjena. Našim záměrem bylo zdůraznit, že je nutné věnovat stejnou pozornost nejen personálním činnostem, které jsou v organizacích běžně vykonávány (výběr a adaptace pracovníků, odměňování, hodnocení, vzdělávání a rozvoj atd.), ale i ostatním oblastem, kterým se v naší knize věnujeme. Jsou jimi např. rozvoj angažovanosti pracovníků, diverzity management, etické chování vůči vnějšímu okolí i vůči lidem, kteří v organizaci pracují, personální controlling a reporting, řízení podle kompetencí a další. Jednotlivé kapitoly osvětlují relevantní teoretické koncepty (nic není praktičtějšího, než dobrá teorie), ale také poukazují na praktické využití, aplikaci předložených poznatků. Abychom učinili kapitoly zajímavější, zařadili jsme v nich odkazy na další informace, které uvádíme větou „Víte, že...“. Příklady  v kapitolách jsou čerpané ze zahraničí, ale také od nás, tedy z České republiky, protože si myslíme, že je čas se také pochválit tím, co již u nás máme v této oblasti řízení. Pro další studium určitě dobře poslouží seznam zdrojů, ze kterých jsme čerpali při psaní.

Co tyto „nové trendy“ do HRM přinesou a čím budou užitečné? Jakým směrem se tento obor bude, podle vašeho názoru, do budoucnosti ubírat?
Odpověď na otázku co „nové trendy“ přinesou je spíše v obecné rovině. Nositelé řízení lidských zdrojů reagují na požadavky, které jsou kvantitativní povahy –zabezpečení počtu zaměstnanců a jejich optimální strukturu, požadovanou kvalifikační strukturu..., ale také na kvalitativní požadavky –rozvoj tvořivosti, motivace, angažovanosti, posílení identifikace  s cíli organizace a etického jednání a další. Zejména k těmto kvalitativním požadavkům na řízení lidských zdrojů by měly zmíněné „nové trendy“ přispět.
Dá se říci, že odpověď na druhou část otázky může dát zpráva „Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design“ vypracovanou poradenskou firmou Deloitte. Zpráva se opírá o výsledky více jak 7 000 respondentů z oblasti řízení lidských zdrojů a manažerů ze 130 zemí. Ve zprávě je identifikováno těchto 10 nejdůležitějších trendů řízení lidských zdrojů pro rok 2016:
1. Organizační změny (vyšší zaměřenost na zákazníka, flexibilní a empowered týmy, rozvoj lídrů...)
2. Leadership (identifikace lídrů, jejich hodnocení a rozvoj, dřívější nastartování kariéry lídrů, využití senior lídrů...)
3. Organizační kultura (zejména vliv organizační kultury na angažovanost pracovníků)
4. Angažovanost pracovníků
5. Výcvik a vzdělávání (Zpráva zdůrazňuje význam výcviku a vzdělávání v organizaci. K tomu jednu poznámku: na konferenci o vzdělávání v Londýně v roce 2015 byla propagována v rámci e-learningu nová forma tzv. mobile-learning  nazvaný M-learning.)
6. Projektové myšlení (využití myšlenky agilního projektového řízení...)
7. Změna kompetencí personálního útvaru (ve smyslu personální útvar jako strategický partner)
8. Personální informační systém (komplexní využívání dat personálního informačního systému)
9. Digitální řízení lidských zdrojů (zpráva zdůrazňuje v této oblasti revoluci, kloudová řešení, využívání big dat...)
10. Řízení pracovní síly v organizaci
K těmto 10 trendům bychom přiřadili ještě jeden – rozvoj společenské odpovědnosti organizace, která nebude marketingovou aktivitou a filantropii, která nebude úlitbou za prohřešky manažerů vůči společenské odpovědnosti. Věříme, že při prosazování nových trendů v řízení lidských zdrojů bude převládat důvěra, pokora, transparentnost, fair play – to však již záleží na každém z nás.

Celkem podrobně ve své monografii charakterizujete znaky generace X a Y. Lidé však všeobecně především generaci Y „odsuzují“ pro její přílišnou ambicióznost, touhu vyniknout a někdy „jít přes mrtvoly“. Co pozitivního podle vás může tato generace, popř. generace Z, společnosti přinést?
Přínosem generace Y pro společnost je bezesporu její velká flexibilita, výborná znalost technologií i jazyková vybavenost.  Pokud jsou zástupci této generace motivovaní, čehož lze ze strany zaměstnavatele dosáhnout například nabídkou osobního a kariérního rozvoje se zaměřením na kontinuální učení a pravidelnou zpětnou vazbu, a pokud zaměstnavatel naslouchá jejich přáním a potřebám, jsou tito mladí lidé schopni podat velmi dobrý pracovní výkon. Velký důraz klade tato generace také na pocit zodpovědnosti za svou práci, na to, aby jejich vnitřní hodnoty byly v souladu s hodnotami organizace. Generace Z se navíc vyznačuje ještě větší internetovou gramotností, potřebou svobody, nezávislosti a silné individuality a ochotou vyvolávat a realizovat změnu. Pokud jim zaměstnavatel toto umožní, získá tak platné a výkonné členy organizace.

Zprávy z redakce

14. 02. 2019

O tom, jak odemknout dětský potenciál

Ve čtvrtek 7. února proběhla v knihkupectví Luxor na pražském Smíchově beseda a autogramiáda autorů... [více]

09. 01. 2019

Autoři knihy Odemykání dětského potenciálu na eReading.cz

Kateřina Novotná a Jan Mühlfeit, autoři populární publikace Odemykání dětského potenciálu,... [více]

Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies. ZOBRAZIT DETAILY Rozumím