Nakladatelství Management Press od 1. 7. 2014 součástí skupiny Albatros Media a. s.

Kniha je již rozebrána!

Obálka knihy Manažerská etika

Manažerská etika
Jiří Bláha, Zdenek Dytrt

Kód (obj. číslo): 0308
Vydání:
1. vydání
Datum vydání:
2003
Vazba:
Brožovaná
Formát:
145 x 205 mm
Počet stran:
156
ISBN:
80-7261-084-8

Anotace

Autoři analyzují metody a formy aplikace etických principů v praxi, včetně etických požadavků, které jsou kladeny zejména na management organizací. Pozornost věnují rovněž pojetí etiky v jednotlivých oborech lidské činnosti, např. v ekonomice, podnikání, veřejné správě, etice nadnárodních firem, či obraně proti neetickému jednání. Kniha je doplněna řadou případových studií a doporučení, které vycházejí především z domácí praxe.

Kniha Manažerská etika (vydalo ji nakladatelství Management Press, brož., 156 str., doporučená cena 210 Kč) dvojice zkušených autorů a pedagogů Jiřího Bláhy a Zdenka Dytrta  přináší souhrnný pohled na problematiku manažerské etiky, zvláště etiky řízení podnikových a veřejnosprávních organizací..
     Autoři vymezují východiska etických postojů a v návaznosti na ně načrtávají i vlastní systém manažerské etiky. Podrobně probírají oblasti aplikace manažerské etiky, obecné kroky etického rozhodovacího procesu a uvádějí faktory, které ovlivňují etické jednání, a to zejména v podnikatelském prostředí.
     V rámci diskuse o etických aspektech řízení hovoří o úloze a významu organizační vize a organizačních hodnot a uvádějí i konkrétní příklady etických kodexů vybraných firem či institucí a podobných dokumentů přijatých mezinárodními organizacemi.
     Zvláštní pozornost věnují předpokladům prosazování a podpory etického chování a roli manažerů v těchto procesech, a to zejména v souvislosti s  praktickými otázkami řízení lidských zdrojů, vytváření proetického klimatu v organizacích  a žádoucí organizační kultury.
     Dílčí kapitoly knihy se zaměřují na problematiku společenské odpovědnosti podniků, resp. zásady jejich jednání vůči tzv. oprávněně zainteresovaným skupinám, na etické otázky environmentálního managementu, lobbingu jako nástroje komunikace podniku s představiteli veřejné správy a politické sféry a na další významná témata.
     Autoři nemoralizují, přestože takřka na každé stránce knihy vnímáme jejich naléhavý morální apel. Dobře vědí, že etiku nelze nařídit. Věří ovšem v sílu pozitivního příkladu a dobrých zpráv. Věří ve smysl každodenní „drobné“ práce na zlepšování etického klimatu v organizacích i ve společnosti jako celku. Síla jejich příspěvku k tomuto nikdy ne zcela hotovému dílu spočívá v jejich schopnosti přesvědčit čtenáře o tom, že i etické jednání v oblasti managementu a podnikání se „vyplácí“.
    


Doc. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
V současné době působí na katedře managementu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Přednáší zejména problematiku řízení lidských zdrojů, manažerských dovedností a podnikatelské etiky, a to nejen na fakultě, ale i v zahraničí.
     Jeho publikační činnost zahrnuje více než 100 titulů, je autorem řady učebních materiálů a podílel se na překladu odborných publikací z angličtiny.
     Účastnil se řešení mezinárodních výzkumných projektů (European Business Ethics and Culture, Phare 2000 – Rozvoj lidských zdrojů a dalších).
     Nové myšlenky a přístupy se snaží předávat také podnikovým manažerům formou poradenské a lektorské činnosti.

 

Doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. Po desetileté praxi v průmyslu působí na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice. Předtím pedagogicky a vědecky pracoval na Ekonomické fakultě nynější VŠB-TU Ostrava a na Hospodářské fakultě TU v Liberci.
     V roce 1996 založil občanské sdružení Etika podnikání a veřejné správy, jemuž také předsedá. Ve své pedagogické činnosti i v aktivitách občanského sdružení se věnuje uplatňování etiky v teorii i praxi managementu. V rámci tohoto zaměření publikuje učební texty i knižní publikace.
      Je organizátorem a aktivním účastníkem mezinárodních vědeckých konferencí na téma manažerské etiky.